سایت Opizo.com

اپیزو سرویس کوتاه کننده لینک است که زبان فارسی آن موجب شده تا کاربران ایرانی از آن بسیار استفاده کنند. بسیاری از وب مسترها لینک های طولانی خود را تبدیل به لینک های کوتاه می کنند و این کار را توسط سرویس های کوتاه کننده لینک انجام می دهند.

سایت Opizo.com