سایت simplychocolate.dk 

simplychocolate.dk  این سایت برای یک تولید کننده  شکلات به نام است simplychocolate ، با مراجعه به این سایت متوجه ی استفاده از تکنولوژی های جدید…